ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜீலானி

70

மாமேதை ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜீலானி (ரஹ்) அவர்களின் வாழ்வையும் பணிகளையும் ஆதாரப்பூர்வமாக விளக்கும் நூல்!

Author: MOULANA ABUL HASAN ALI NADVI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

மாமேதை ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜீலானி (ரஹ்) அவர்களின் வாழ்வையும் பணிகளையும் ஆதாரப்பூர்வமாக விளக்கும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1991
ISBN-13 978-81-232-0009-5
ISBN-10
Language Tamil
Edition 5
nding PB
Number of Pages 72 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஷேக் அப்துல் காதிர் ஜீலானி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *