வேதவரிகளும் தூதர் மொழிகளும் (பாகம் – 1)

50

Book Summary of வேதவரிகளும் தூதர் மொழிகளும் (Ordinary)

திருக்குர்ஆன் வசனங்களும் நபிமொழிகளும் எளிய நடையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இறைவன், மனிதன், நற்பண்புகள், தீயகுணங்கள், கல்வி, அரசியல், பொருளியல், சமூகவியல், பெண்கள் என 24 தலைப்புகளில் தொகுக் கப்பட்டுள்ளன.

Author: DR. K.V.S. HABEEB MOHAMMED
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

93 in stock

Book Summary of வேதவரிகளும் தூதர் மொழிகளும் (Ordinary)

திருக்குர்ஆன் வசனங்களும் நபிமொழிகளும் எளிய நடையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இறைவன், மனிதன், நற்பண்புகள், தீயகுணங்கள், கல்வி, அரசியல், பொருளியல், சமூகவியல், பெண்கள் என 24 தலைப்புகளில் தொகுக் கப்பட்டுள்ளன.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1998
ISBN-13 978-81-232-0121-4
ISBN-10
Language Tamil
Edition 9
Binding PB
Number of Pages 208 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வேதவரிகளும் தூதர் மொழிகளும் (பாகம் – 1)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *