விதி ஒரு விளக்கம்

8

விதி பற்றிய கச்சிதமான ஒரு சித்திரத்தைப் பாமரரும் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் விளக்கும் நூல்!

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

விதி பற்றிய கச்சிதமான ஒரு சித்திரத்தைப் பாமரரும் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் விளக்கும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1987
ISBN-13 978-81-232-0089-7
ISBN-10
Language Tamil
Edition 5
Binding PB
Number of Pages 20 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “விதி ஒரு விளக்கம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *