விதி ஒரு விளக்கம்

8

விதி பற்றிய கச்சிதமான ஒரு சித்திரத்தைப் பாமரரும் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் விளக்கும் நூல்!

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

விதி பற்றிய கச்சிதமான ஒரு சித்திரத்தைப் பாமரரும் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் விளக்கும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1987
ISBN-13 978-81-232-0089-7
ISBN-10
Language Tamil
Edition 5
Binding PB
Number of Pages 20 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “விதி ஒரு விளக்கம்”

Your email address will not be published.