வாழ்வில் முன்னேற

45

நமது அன்றாடச் செயல்பாடுகள், அலுவல்கள், உழைப்பு எல்லாம் வாழ்வின் முன்னேறும் இலக்கை நோக்கியதாகஇருக்கின்றனவா? நாம் இலக்கை எந்த அளவுக்கு நெருங்கியிருக்கிறோம்? அதிலிருந்து எந்த அளவுக்குப் பின்தங்கியிருக்கிறோம்? எனும் கேள்விகளை எழுப்பி விடையும் அளிக்கின்றது இந்நூல்.

Author: MUHAMMED BASHEER JUMA
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

நமது அன்றாடச் செயல்பாடுகள், அலுவல்கள், உழைப்பு எல்லாம் வாழ்வின் முன்னேறும் இலக்கை நோக்கியதாகஇருக்கின்றனவா? நாம் இலக்கை எந்த அளவுக்கு நெருங்கியிருக்கிறோம்? அதிலிருந்து எந்த அளவுக்குப் பின்தங்கியிருக்கிறோம்? எனும் கேள்விகளை எழுப்பி விடையும் அளிக்கின்றது இந்நூல்.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2002
ISBN-13 978-81-232-0141-2
ISBN-10
Language Tamil
Edition 3
Binding PB
Number of Pages 104 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வாழ்வில் முன்னேற”

Your email address will not be published. Required fields are marked *