வாழ்ந்து பார்ப்போம் வாருங்கள்

180

துப்பாக்கி, நஞ்சு, கயிறு, மண்ணெண்ணெய், ஆறு, கடல், மலை என்று தற்கொலை செய்து கொள்ள இத்தனை வழி முறைகள் இருக்கும்போது, வாழ்ந்து காட்டுவதற்கு ஏராளமான வழிமுறைகள் இருந்துதானே ஆகவேண்டும். வீழ்வதற்கே இத்தனை வழிகள் எனில் வாழ்வதற்கும் பல வழிகள் இருக்கத்தானே செய்யும். ஆயினும் என்ன.. அவற்றைக் கண்டடைதல் வேண்டும்…
அதுதான் சிக்கல்.
இந்தக் கண்டடைதலை அடையாளம் காட்டுவதுதான் இந்நூல்.
Author: MOULAVI NOOH MAHLARI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

95 in stock

துப்பாக்கி, நஞ்சு, கயிறு, மண்ணெண்ணெய், ஆறு, கடல், மலை என்று தற்கொலை செய்து கொள்ள இத்தனை வழி முறைகள் இருக்கும்போது, வாழ்ந்து காட்டுவதற்கு ஏராளமான வழிமுறைகள் இருந்துதானே ஆகவேண்டும். வீழ்வதற்கே இத்தனை வழிகள் எனில் வாழ்வதற்கும் பல வழிகள் இருக்கத்தானே செய்யும். ஆயினும் என்ன.. அவற்றைக் கண்டடைதல் வேண்டும்…
அதுதான் சிக்கல்.
இந்தக் கண்டடைதலை அடையாளம் காட்டுவதுதான் இந்நூல்.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Sep 2018
ISBN-13 978-81-232-0337-9
ISBN-10
Language Tamil
Edition 3
Binding PB
Number of Pages 182 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வாழ்ந்து பார்ப்போம் வாருங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *