வரலாற்றில் ஒரு திருப்பம்

40

ஒவ்வொரு இயக்கத்தையும் நடத்துவதற்கு ஒரு வழிமுறை அவசியமாகிறது. இஸ்லாமிய இயக்கத்தை வழிநடத்து வதும், இதனை நிலைநாட்டுவதும் எவ்வாறு எனும் கேள்விக்கு ஓர் அருமையான பதிலாக இந்நூல் அமைந் துள்ளது.

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

ஒவ்வொரு இயக்கத்தையும் நடத்துவதற்கு ஒரு வழிமுறை அவசியமாகிறது. இஸ்லாமிய இயக்கத்தை வழிநடத்து வதும், இதனை நிலைநாட்டுவதும் எவ்வாறு எனும் கேள்விக்கு ஓர் அருமையான பதிலாக இந்நூல் அமைந் துள்ளது.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1983
ISBN-13 978-81-232-0048-4
ISBN-10
Language Tamil
Edition 5
Binding PB
Number of Pages 40 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வரலாற்றில் ஒரு திருப்பம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *