வட்டி ஒரு கொடுமை

35

வட்டி பொருளாதார  வளர்ச்சிக்கு எவ்வகையிலும் பொருந்தாது என்பதனை நிரூபிக்கும் இந்நூல் அறிவுத் தொடர்பானது! ஆற்றல் மிக்க விளக்கங்கள் தருவது!

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

வட்டி பொருளாதார  வளர்ச்சிக்கு எவ்வகையிலும் பொருந்தாது என்பதனை நிரூபிக்கும் இந்நூல் அறிவுத் தொடர்பானது! ஆற்றல் மிக்க விளக்கங்கள் தருவது!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1980
ISBN-13 978-81-232-0042-2
ISBN-10
Language Tamil
Edition 10
Binding PB
Number of Pages 32 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வட்டி ஒரு கொடுமை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *