மெளலானா மெளதூதி பதில்கள் (பாகம் – 3)

240

மார்க்கச் சட்டங்கள், இஸ்லாமும் பெண்களும், மருத்துவமும் இஸ்லாமும், இறை வணக்கம், பொருளாதாரம், இஸ்லாமிய இயக்கம் மற்றும் பொதுவான அதே சமயம் முக்கியமான 46 கேள்விகளுக்குரிய பதிலை இந்நூலில் மௌலானா அவர்கள் அழகாக கொடுத்துள்ளார்கள்.

Author: MOULANA SYED ABUL A’LA MOUDUDI (RAH) – மெளலானா சையித் அபுல் அஃலா மெளதூதி (ரஹ்)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

கேள்வி பதில் என்பதைவிட பல்வேறு துறைகளின் ஆழமான இஸ்லாமிய சிந்தனைகளை தூண்டக்கூடிய அறிவுக் கருவூலமாக இந்நூல் அமைந்திருக்கிறது. கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுப்பதோடு தன் பொறுப்பு நிறைவேறிவிட்டது என்று விட்டுவிடாமல் கேள்வி கேட்டவரின் நிலையை நன்கு புரிந்துகொண்டு அவருடைய தீராத சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்கான முயற்சிகளையும் மௌலானா மௌதூதி (ரஹ்) அவர்கள் செய்துள்ளார்.

 

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2023
ISBN-13 978-81-232-0495-6
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 256 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மெளலானா மெளதூதி பதில்கள் (பாகம் – 3)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *