முஸ்லிம் தனியார் சட்டம்

By (author)SHAMS PEERZADA

30

முஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தின் நன்மை, அதன் முக்கியத் துவம், அதில் திருத்தங்கள் கொண்டு வருவதால் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றி தெளிவாக எடுத்துரைக்கும் நூல்!

Author: SHAMS PEERZADA
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

100 in stock

முஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தின் நன்மை, அதன் முக்கியத் துவம், அதில் திருத்தங்கள் கொண்டு வருவதால் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றி தெளிவாக எடுத்துரைக்கும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1972
ISBN-13 978-81-232-0016-3
ISBN-10
Language Tamil
Edition 8
Binding PB
Number of Pages 56 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “முஸ்லிம் தனியார் சட்டம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *