முஸ்லிம் தனியார் சட்டம் (மின்னூல் – E-Book)

40

E-Book

முஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தின் நன்மை, அதன் முக்கியத் துவம், அதில் திருத்தங்கள் கொண்டு வருவதால் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றி தெளிவாக எடுத்துரைக்கும் நூல்!

Author: SHAMS PEERZADA
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

முஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தின் நன்மை, அதன் முக்கியத் துவம், அதில் திருத்தங்கள் கொண்டு வருவதால் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றி தெளிவாக எடுத்துரைக்கும் நூல்!

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1972
ISBN-13 978-81-232-0016-3
Language Tamil
Edition 1
Type “E-Book”
Number of Pages 56 Pages
format

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “முஸ்லிம் தனியார் சட்டம் (மின்னூல் – E-Book)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *