முத்துச்சரங்கள்

100

அல்லாஹ்வின் மீது அன்பு, தந்தை மீது அன்பு, மரியாதை, நன்னம்பிக்கை, வீரம், ஏழைகளுக்கு உதவுதல், தம் வேலையைத் தாமே செய்தல், நாணம், தியாகம் என பல்வேறு தலைப்புகளில் சின்னச் சின்ன சம்பவங்கள் – உண்மையில் நடந்த சரித்திர சம்பவங்கள் – தொகுக்கப் பட்டுள்ளன. குழந்தைகளின் உளவியலையும், அறிவுத் திறனையும் நன்கு புரிந்து வைத்திருக்கும் மௌலானா அஃப்ஸல் ஹுஸைன் இந்த வரலாற்று நிகழ்வுகளை விவரிக்கும் பாணியே சுகமான அனுபவமாகும். பெரிய அளவில், பெரிய எழுத்து களுடனும் படங்களுடனும் குழந்தைகள் விரும்பிப் படிக்கும் அளவுக்கு மிளிர்வது இந்நூலின் தனிச்சிறப்பு!

Author: MOULANA AFZAL HUSSAIN
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

97 in stock

அல்லாஹ்வின் மீது அன்பு, தந்தை மீது அன்பு, மரியாதை, நன்னம்பிக்கை, வீரம், ஏழைகளுக்கு உதவுதல், தம் வேலையைத் தாமே செய்தல், நாணம், தியாகம் என பல்வேறு தலைப்புகளில் சின்னச் சின்ன சம்பவங்கள் – உண்மையில் நடந்த சரித்திர சம்பவங்கள் – தொகுக்கப் பட்டுள்ளன. குழந்தைகளின் உளவியலையும், அறிவுத் திறனையும் நன்கு புரிந்து வைத்திருக்கும் மௌலானா அஃப்ஸல் ஹுஸைன் இந்த வரலாற்று நிகழ்வுகளை விவரிக்கும் பாணியே சுகமான அனுபவமாகும். பெரிய அளவில், பெரிய எழுத்து களுடனும் படங்களுடனும் குழந்தைகள் விரும்பிப் படிக்கும் அளவுக்கு மிளிர்வது இந்நூலின் தனிச்சிறப்பு!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1984
ISBN-13 978-81-232-0013-2
ISBN-10
Language Tamil
Edition 11
Binding PB
Number of Pages 64 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “முத்துச்சரங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *