மாலை அமர்வுகளிலே

50

பூமியின் சுழற்சி பற்றி குர்ஆன் என்ன கூறுகிறது? இன்றைய கல்வி அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது? ஓர் இமாமைத்தான் பின்பற்ற வேண்டுமா? போன்ற கேள்விகளுக்கும் இதுபோன்ற ஏராளமான கேள்விகளுக்கும் மௌலானா மௌதூதி (ரஹ்) அவர்கள் விடை யளிக்கிறார்கள்

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

பூமியின் சுழற்சி பற்றி குர்ஆன் என்ன கூறுகிறது? இன்றைய கல்வி அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது? ஓர் இமாமைத்தான் பின்பற்ற வேண்டுமா? போன்ற கேள்விகளுக்கும் இதுபோன்ற ஏராளமான கேள்விகளுக்கும் மௌலானா மௌதூதி (ரஹ்) அவர்கள் விடை யளிக்கிறார்கள்

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1990
ISBN-13 978-81-232-0129-0
ISBN-10
Language Tamil
Edition 6
Binding PB
Number of Pages 66 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மாலை அமர்வுகளிலே”

Your email address will not be published. Required fields are marked *