மாலை அமர்வுகளிலே (மின்னூல் – E-Book)

2550

E-Book

பூமியின் சுழற்சி பற்றி குர்ஆன் என்ன கூறுகிறது? இன்றைய கல்வி அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது? ஓர் இமாமைத்தான் பின்பற்ற வேண்டுமா? போன்ற கேள்விகளுக்கும் இதுபோன்ற ஏராளமான கேள்விகளுக்கும் மௌலானா மௌதூதி (ரஹ்) அவர்கள் விடையளிக்கிறார்கள்

பூமியின் சுழற்சி பற்றி குர்ஆன் என்ன கூறுகிறது? இன்றைய கல்வி அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது? ஓர் இமாமைத்தான் பின்பற்ற வேண்டுமா? போன்ற கேள்விகளுக்கும் இதுபோன்ற ஏராளமான கேள்விகளுக்கும் மௌலானா மௌதூதி (ரஹ்) அவர்கள் விடையளிக்கிறார்கள்

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1990
ISBN-13 978-81-232-0129-0
Language Tamil
Edition 6
Type “E-Book”
Number of Pages 66 Pages
format

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மாலை அமர்வுகளிலே (மின்னூல் – E-Book)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *