மாநபி மணிமொழிகள்

280

அண்ணலார் (ஸல்) அவர்களின் அருள்மொழிகள் அடங்கிய தொகுப்பு. நபிமொழித் தொகுப்புகள் பிறந்த வரலாறு, அவற்றைத் தொகுத்தோர் பட்டியல், அவற்றின் காலம் போன்ற பல தகவல்கள் அடங்கிய அற்புதத் தொகுப்பு.
மௌலானா அப்துல் கஃபார் ரஹ்மானி

Author: MOULANA ABDUL GAFFAR HASAN (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

அண்ணலார் (ஸல்) அவர்களின் அருள்மொழிகள் அடங்கிய தொகுப்பு. நபிமொழித் தொகுப்புகள் பிறந்த வரலாறு, அவற்றைத் தொகுத்தோர் பட்டியல், அவற்றின் காலம் போன்ற பல தகவல்கள் அடங்கிய அற்புதத் தொகுப்பு.
மௌலானா அப்துல் கஃபார் ரஹ்மானி

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1999
ISBN-13 978-81-232-0130-6
ISBN-10
Language Tamil
Edition 5
Binding PB
Number of Pages 392 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மாநபி மணிமொழிகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *