மனித குலத்தை ஒருங்கிணைக்க

35

அனைத்து மதப் பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொண்ட, சர்வதேச கருத்தரங்கில் ஆற்றப்பட்ட அருமையான உரையின் தொகுப்பு!

Author: MOULANA MOHAMED YUSUF
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

அனைத்து மதப் பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொண்ட, சர்வதேச கருத்தரங்கில் ஆற்றப்பட்ட அருமையான உரையின் தொகுப்பு!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1972
ISBN-13 978-81-232-0054-5
ISBN-10
Language Tamil
Edition 14
Binding PB
Number of Pages 32 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மனித குலத்தை ஒருங்கிணைக்க”

Your email address will not be published. Required fields are marked *