மனிதர்களே

35

Author: MOULANA ABU SALIM ABDUL HAI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

குர்ஆனில் ‘மனிதர்களே…!’ (யா அய்யுஹன்னாஸ்…) எனத் தொடங்கும் வசனங்களின் தொகுப்பும் விளக்கமும்தான் இந்த இனிய நூல்…!
ஒரு கோணத்தில் இது குர்ஆன் விரிவுரை நூல்
இன்னொரு கோணத்தில் இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக்
கொள்கையை விளக்கும் நூல்…!
பிறிதொரு கோணத்தில் இது ஓர் அழைப்பியல்
வழிகாட்டி நூல்…!
இந்த மூவகைப் பரிமாணங்களும் முக்கனிகளாய் முகிழ்த்து நின்று படிப்பவர் நெஞ்சங்களில் கருத்துத் தேன் சொரிந்து களிப்படைய வைக்கின்றன.

 

About The Author

 

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2006
ISBN-13 978-81-232-0169-6
ISBN-10
Language Tamil
Edition 3
Binding PB
Number of Pages 96 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மனிதர்களே”

Your email address will not be published. Required fields are marked *