மனிதனே உன் விலை என்ன?

By (author)SHIHAB

45

இறைத்தூதர்கள், இறையடியார்களின்
வாழ்விலிருந்து நிகழ்ச்சிகளை உதாரணங்களாகக் காட்டி
மனிதனுடைய உண்மையான மதிப்பை அவனுக்கு உணர்த்தும் நூல்!

Author: SHIHAB
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

இறைத்தூதர்கள், இறையடியார்களின்
வாழ்விலிருந்து நிகழ்ச்சிகளை உதாரணங்களாகக் காட்டி
மனிதனுடைய உண்மையான மதிப்பை அவனுக்கு உணர்த்தும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1979
ISBN-13 978-81-232-0057-6
ISBN-10
Language Tamil
Edition 14
Binding PB
Number of Pages 40 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மனிதனே உன் விலை என்ன?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *