மனப்பாடம்

30

மனப்பாடம் செய்ய வேண்டிய குர்ஆன்
அத்தியாயங்கள், துஆக்கள்,
பிரார்த்தனைகள், திக்ருகள் – இறை
தியானங்கள் ஆகியவற்றின் தொகுப்பு…!
குறைந்தபட்சம் மனப்பாடமாகத்
தெரிந்திருக்க வேண்டியவை.

Author: MOULANA ABDUL HAFEEZ RAHMANI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

85 in stock

மனப்பாடம் செய்ய வேண்டிய குர்ஆன்
அத்தியாயங்கள், துஆக்கள்,
பிரார்த்தனைகள், திக்ருகள் – இறை
தியானங்கள் ஆகியவற்றின் தொகுப்பு…!
குறைந்தபட்சம் மனப்பாடமாகத்
தெரிந்திருக்க வேண்டியவை.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1998
ISBN-13 978-81-232-0051-4
ISBN-10
Language Tamil
Edition 21
Binding PB
Number of Pages 38 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மனப்பாடம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *