மக்கள் சேவை

55

பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகள், இமாம்கள், ஆலிம் பெருமக்கள், அரபிக் கல்லூரிகள், மார்க்கக் கல்விக் கூடங்கள் என எல்லாரிடமும், எல்லா இடங்களிலும் இந்தச் சீரிய நூல் சென்று சேர வேண்டும்; அதன் மூலம் சமுதாய மாற்றங்கள் சாத்தியமாக வேண்டும் என்பது எங்கள் பேரவா.

Author: MOULANA SYED JALALUDDIN UMARI
Publisher: ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

Out of stock

பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகள், இமாம்கள், ஆலிம் பெருமக்கள், அரபிக் கல்லூரிகள், மார்க்கக் கல்விக் கூடங்கள் என எல்லாரிடமும், எல்லா இடங்களிலும் இந்தச் சீரிய நூல் சென்று சேர வேண்டும்; அதன் மூலம் சமுதாய மாற்றங்கள் சாத்தியமாக வேண்டும் என்பது எங்கள் பேரவா.

About The Author

Publisher ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE
Publication Year 1999
ISBN-13
ISBN-10
Language Tamil
Edition 2
Binding PB
Number of Pages 172 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மக்கள் சேவை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *