மகிழ்ச்சியின் தருணம் (குழந்தைகளுக்கான சிறுகதைகள்)

By (author)IRFAN HAFIZ

110

குழந்தைகள் குதூகலித்து மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டுமென்ற நோக்கில் 15 தலைப்புகளில் ‘மகிழ்ச்சியின் தருணம்’ (குழந்தைகளுக்கான சிறுகதைகள்) என்கிற இந்நூலை எழுதிய இர்ஃபான் ஹாபிஸ் வலியுடன் கூடிய மகிழ்ச்சியையே தன் வாழ்நாளில் சுகித்திருக்கிறார். பன்னிரண்டு வயதிலிருந்து உடலை அசைக்க முடியா நிலையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கையில் தனது உலகமே தனித்துவமானது என்று நிறைவு கண்டு மகிழ்ச்சியை அனுபவித்திருக்கிறார். அதனுடைய வெளிப்பாடே இந்நூல்.

Author: Irfan Hafiz
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

100 in stock

குழந்தைகள் குதூகலித்து மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டுமென்ற நோக்கில் 15 தலைப்புகளில் ‘மகிழ்ச்சியின் தருணம்’ (குழந்தைகளுக்கான சிறுகதைகள்) என்கிற இந்நூலை எழுதிய இர்ஃபான் ஹாபிஸ் வலியுடன் கூடிய மகிழ்ச்சி யையே தன் வாழ்நாளில் சுகித்திருக்கிறார். பன்னிரண்டு வயதிலிருந்து உடலை அசைக்க முடியா நிலையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கையில் தனது உலகமே தனித்துவமானது என்று நிறைவு கண்டு மகிழ்ச்சியை அனுபவித்திருக்கிறார். அதனுடைய வெளிப்பாடே இந்நூல்.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Sep 2021
ISBN-13 978-81-232-0402-4
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 128 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மகிழ்ச்சியின் தருணம் (குழந்தைகளுக்கான சிறுகதைகள்)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *