பொருளாதார பிடியில் மனிதன் (மின்னூல் – E-Book)

2555

E-Book

21-ஆம் நூற்றாண்டை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையில் இந்தப் பிரச்னைக்கு எப்படித் தீர்வு காண்பது? முழுமையான ஒரு வாழ்க்கை நெறியான இஸ்லாம் இந்தப் பிரச்னை குறித்து என்ன கூறுகிறது? மனித வாழ்வில் பொருளாதாரத்திற்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் உண்டு, எந்த அளவுக்கு இல்லை? இந்தப் பிரச்னையில் இதர கருத்தோட்டங்களுக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு? இக்கேள்விகளுக்கான விடையைத்தான் இந்நூல் தருகிறது.

இந்த நூற்றாண்டு மனிதன் பொருளாதாரச் சுழியில் மாட்டிக் கொண்டு தத்தளிக்கின்றான்.

21-ஆம் நூற்றாண்டை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையில் இந்தப் பிரச்னைக்கு எப்படித் தீர்வு காண்பது? முழுமையான ஒரு வாழ்க்கை நெறியான இஸ்லாம் இந்தப் பிரச்னை குறித்து என்ன கூறுகிறது? மனித வாழ்வில் பொருளாதாரத்திற்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் உண்டு, எந்த அளவுக்கு இல்லை? இந்தப் பிரச்னையில் இதர கருத்தோட்டங்களுக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு? இக்கேள்விகளுக்கான விடையைத்தான் இந்நூல் தருகிறது.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1990
ISBN-13 978-81-232-0100-9
Language Tamil
Edition 5
Type “E-Book”
Number of Pages 56 Pages
format

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பொருளாதார பிடியில் மனிதன் (மின்னூல் – E-Book)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *