பெருமானார் போதித்த அழகிய நடைமுறை

30

தொழில், வேளாண்மை, கூலி, கடன் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொதுப்பிரச்னைகள்குறித்து அண்ணலார் (ஸல்) அவர்கள் சொன்னவை – செய்தவை பற்றி சுருக்கமாகக் கூறும் நூல்.

Author: MOULANA JALEEL AHSAN NADVI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

தொழில், வேளாண்மை, கூலி, கடன் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொதுப்பிரச்னைகள்குறித்து அண்ணலார் (ஸல்) அவர்கள் சொன்னவை – செய்தவை பற்றி சுருக்கமாகக் கூறும் நூல்.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1995
ISBN-13 978-81-232-0095-8
ISBN-10
Language Tamil
Edition 7
Binding PB
Number of Pages 24 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பெருமானார் போதித்த அழகிய நடைமுறை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *