பெருமானார் கண்ட சமூக வாழ்வு

12

நீதிமிக்க சமுதாய அமைப்புக்கு அண்ணலார் (ஸல்) எப்படி வடிவம் தந்தார்கள் என்பதை விளக்கும் நூல்.

Author: MOULANA JALEEL AHSAN NADVI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

100 in stock

நீதிமிக்க சமுதாய அமைப்புக்கு அண்ணலார் (ஸல்) எப்படி வடிவம் தந்தார்கள் என்பதை விளக்கும் நூல்.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1995
ISBN-13 978-81-232-0096-5
ISBN-10
Language Tamil
Edition 4
Binding PB
Number of Pages 36 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பெருமானார் கண்ட சமூக வாழ்வு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *