புவிக்கோளம் (அல்லாஹ்வின் அற்புதங்கள்- 8)

7077

அவனே உங்களுக்காகப் பூமியை விரிப்பாகவும் வானத்தை முகடாகவும் ஆக்கினான். அவனே மேலிருந்து மழையைப் பொழியச் செய்து அதைக் கொண்டு உங்கள் உணவுக்காக விளைபொருள்கள் அனைத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறான். (திருக்குர்ஆன் 2:22)

Author: Imam Mohsin Teladia & Imam Ibraheem
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

அவனே உங்களுக்காகப் பூமியை விரிப்பாகவும் வானத்தை முகடாகவும் ஆக்கினான். அவனே மேலிருந்து மழையைப் பொழியச் செய்து அதைக் கொண்டு உங்கள் உணவுக்காக விளைபொருள்கள் அனைத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறான். (திருக்குர்ஆன் 2:22)

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2023
ISBN-13 978-81-232-0466-6
Language Tamil
Edition 1
Binding Pinning
Number of Pages 16 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “புவிக்கோளம் (அல்லாஹ்வின் அற்புதங்கள்- 8)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *