புரட்சி தூது

25

வாழ்வின் எல்லாத் துறைகளிலும் அண்ணலார் (ஸல்) கொண்டு வந்த ஈடிணையற்ற தனிப்பெரும் புரட்சியின் தன்மையை இரு வேறு கோணங்களில் தருகிறார்கள் இந்நூலின் ஆசிரியர்கள்.

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

100 in stock

வாழ்வின் எல்லாத் துறைகளிலும் அண்ணலார் (ஸல்) கொண்டு வந்த ஈடிணையற்ற தனிப்பெரும் புரட்சியின் தன்மையை இரு வேறு கோணங்களில் தருகிறார்கள் இந்நூலின் ஆசிரியர்கள்.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1974
ISBN-13 978-81-232-0107-8
ISBN-10
Language Tamil
Edition 9
Binding PB
Number of Pages 56 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “புரட்சி தூது”

Your email address will not be published. Required fields are marked *