பிரபஞ்சம், நட்சத்திரங்கள், கோள்கள் (அல்லாஹ்வின் அற்புதங்கள்- 12)

7077

சூரியன் சந்திரனை சென்றடைய முடியாது. மேலும், இரவு பகலை முந்திவிட முடியாது. ஒவ்வொன்றும் தத்தமது மண்டலங்களில் நீந்திக் கொண்டிருக்கின்றன. (திருக்குர்ஆன் 36:40)

Author: Imam Mohsin Teladia & Imam Ibraheem
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

சூரியன் சந்திரனை சென்றடைய முடியாது. மேலும், இரவு பகலை முந்திவிட முடியாது. ஒவ்வொன்றும் தத்தமது மண்டலங்களில் நீந்திக் கொண்டிருக்கின்றன. (திருக்குர்ஆன் 36:40)

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2023
ISBN-13 978-81-232-0470-3
Language Tamil
Edition 1
Binding Pinning
Number of Pages 16 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பிரபஞ்சம், நட்சத்திரங்கள், கோள்கள் (அல்லாஹ்வின் அற்புதங்கள்- 12)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *