பழத்தோட்டம் (இஸ்லாமிய நீதிக் கதைகள்- 9)

7077

செல்வந்தராக இருந்த பழத்தோட்டத்து உரிமையாளர் அல்லாஹ்வின் பாதையில் பழங்களை ஏழைகளுக்குப் பகிர்ந்து அளித்து வந்தார். அவர் இறந்த பின் அவரின் மகன்கள் தம் தந்தை தோட்டத்து பழங்களை யாருக்கும் வழங்கக்கூடாது என்ற பேராசையில் செய்த சதி வேலைகளும் அதனால் அல்லாஹ் கோபமடைந்ததும். பின்னர் அவர்கள் திருந்தி அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்பு கேட்டதும்தான் இந்நூலின் கதை.

Author: Imam Mohsin Teladia & Imam Ibraheem
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

செல்வந்தராக இருந்த பழத்தோட்டத்து உரிமையாளர் அல்லாஹ்வின் பாதையில் பழங்களை ஏழைகளுக்குப் பகிர்ந்து அளித்து வந்தார். அவர் இறந்த பின் அவரின் மகன்கள் தம் தந்தை தோட்டத்து பழங்களை யாருக்கும் வழங்கக்கூடாது என்ற பேராசையில் செய்த சதி வேலைகளும் அதனால் அல்லாஹ் கோபமடைந்ததும். பின்னர் அவர்கள் திருந்தி அல்லாஹ்விடம் பாவமன்னிப்பு கேட்டதும்தான் இந்நூலின் கதை.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2023
ISBN-13 978-81-232-0481-9
Language Tamil
Edition 1
Binding Pinning
Number of Pages 16 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பழத்தோட்டம் (இஸ்லாமிய நீதிக் கதைகள்- 9)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *