பகுத்தறிவு தீர்ப்பளிக்கிறது

40

அகிலத்தைப் படைத்த இறைவன் ஒருவன் இருக்கின் றானா? அவனுக்குப் பதில் சொல்ல மனிதன் கடமைப்பட்டு இருக்கின்றானா போன்ற கேள்விகளுக்கான பதில்களை உருவகக் கட்டுரை அமைப்பில் விளக்கும் நூல்!

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

அகிலத்தைப் படைத்த இறைவன் ஒருவன் இருக்கின் றானா? அவனுக்குப் பதில் சொல்ல மனிதன் கடமைப்பட்டு இருக்கின்றானா போன்ற கேள்விகளுக்கான பதில்களை உருவகக் கட்டுரை அமைப்பில் விளக்கும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1974
ISBN-13 978-81-232-0073-6
ISBN-10
Language Tamil
Edition 13
Binding PB
Number of Pages 32 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பகுத்தறிவு தீர்ப்பளிக்கிறது”

Your email address will not be published. Required fields are marked *