நாகரிகத்தின் தந்தை உமர் (ரலி)

270

உமரே! நீர் சத்தியத்தை ஏற்றபோது
சர்தார் நபியின் வதனம் மலர்ந்தது.

உமரே! எத்தனையோ முறை
உமது வாக்கே வஹியாக இறங்கின!

உமரே! எத்தனையோ முறை
உமது கூற்றே உண்மையாக இருந்தது!

உமரே! உமது வரலாறு எங்கள்முன் பிரகாசமாக இருக்கிறது.
இல்லையேல், கற்பனை கதாபாத்திரம் என்றே
உம்மை நாங்கள் கருதியிருப்போம்.

 

Author: MOULAVI NOOH MAHLARI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

உமரே! நீர் சத்தியத்தை ஏற்றபோது
சர்தார் நபியின் வதனம் மலர்ந்தது.

உமரே! எத்தனையோ முறை
உமது வாக்கே வஹியாக இறங்கின!

உமரே! எத்தனையோ முறை
உமது கூற்றே உண்மையாக இருந்தது!

உமரே! உமது வரலாறு எங்கள்முன் பிரகாசமாக இருக்கிறது.
இல்லையேல், கற்பனை கதாபாத்திரம் என்றே
உம்மை நாங்கள் கருதியிருப்போம்.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2023
ISBN-13 978-81-232-0493-2
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 340 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நாகரிகத்தின் தந்தை உமர் (ரலி)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *