நபிமார்கள், நாதாக்கள் செய்த துஆக்கள்

40

திருக்குர்ஆனில் இறைவனால் கற்றுத்தரப்பட்ட துஆக்கள் – பிரார்த்தனைகளும் அண்ணலார் (ஸல்) அவர்கள் ஓதிய துஆக்களும் தொகுக்கப்பட்ட நூல், பொருள்களுடன்!

Author: MOULAVI KUTHBUDEEN AHMED BAQAVI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

திருக்குர்ஆனில் இறைவனால் கற்றுத்தரப்பட்ட துஆக்கள் – பிரார்த்தனைகளும் அண்ணலார் (ஸல்) அவர்கள் ஓதிய துஆக்களும் தொகுக்கப்பட்ட நூல், பொருள்களுடன்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1995
ISBN-13 978-81-232-0083-5
ISBN-10
Language Tamil
Edition 13
Binding PB
Number of Pages 32 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நபிமார்கள், நாதாக்கள் செய்த துஆக்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *