தொழுகை

50

வெறும் சடங்காக தொழுகையை நிறைவேற்றாமல் பொருள் புரிந்து தொழுவதற்கு பேருதவி புரியும் நூல்!

Author: MOULANA ABU SALIM ABDUL HAI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

96 in stock

வெறும் சடங்காக தொழுகையை நிறைவேற்றாமல் பொருள் புரிந்து தொழுவதற்கு பேருதவி புரியும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1979
ISBN-13 978-81-232-0022-4
ISBN-10
Language Tamil
Edition 12
Binding PB
Number of Pages 48 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தொழுகை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *