தேன் துளிகள்

90

இஸ்லாமிய வரலாற்றில் சுடர்விடும் அருமையான படிப்பினை நிறைந்த நிகழ்ச்சிகள் குழந்தைகளுக்கான கதைகளாக ஓவியங்களுடன் வடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

Author: MOULANA AFZAL HUSSAIN
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

இஸ்லாமிய வரலாற்றில் சுடர்விடும் அருமையான படிப்பினை நிறைந்த நிகழ்ச்சிகள் குழந்தைகளுக்கான கதைகளாக ஓவியங்களுடன் வடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1970
ISBN-13 978-81-232-0046-0
ISBN-10
Language Tamil
Edition 14
Binding PB
Number of Pages 80 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தேன் துளிகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *