தீமைகள் புயலாய் வீசும் போது (மின்னூல் – E-Book)

2035

E-Book

சமுதாயத்தில் மலிந்து கிடக்கும் தீமைகள் புயலாய் வீசும் போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை விளக்கும் நூல்!

சமுதாயத்தில் மலிந்து கிடக்கும் தீமைகள் புயலாய் வீசும் போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை விளக்கும் நூல்!

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1993
ISBN-13 978-81-232-0052-1
Language Tamil
Edition 8
Type “E-Book”
Number of Pages 40 Pages
format

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தீமைகள் புயலாய் வீசும் போது (மின்னூல் – E-Book)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *