தீமைகள் புயலாய் வீசும் போது

35

சமுதாயத்தில் மலிந்து கிடக்கும் தீமைகள் புயலாய் வீசும் போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை விளக்கும் நூல்!

Author: MOUAHAMMED YUSUF ISLAHI
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

99 in stock

சமுதாயத்தில் மலிந்து கிடக்கும் தீமைகள் புயலாய் வீசும் போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை விளக்கும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1993
ISBN-13 978-81-232-0052-1
ISBN-10
Language Tamil
Edition 8
Binding PB
Number of Pages 40 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தீமைகள் புயலாய் வீசும் போது”

Your email address will not be published. Required fields are marked *