தீண்டாமை

25

தீண்டாமை எனும் கொடிய நோயைக்
களைவதற்கான வழிகளை திருமறை
வசனங்களைக் கொண்டு எளிய நடையில்
விளக்கும் நூல்!

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

தீண்டாமை எனும் கொடிய நோயைக்
களைவதற்கான வழிகளை திருமறை
வசனங்களைக் கொண்டு எளிய நடையில்
விளக்கும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1980
ISBN-13 978-81-232-0003-3
ISBN-10
Language Tamil
Edition 10
Binding PB
Number of Pages 20 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தீண்டாமை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *