திறவுகோல் 3

275

திறவுகோல் ஒன்றாம், இரண்டாம் பாகங்களில் எந்த அளவு அனைத்து இலக்கணரீதியான கருத்துகளுக்கும் ஏராளமான விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டிருந்ததோ அதேபோல் இந்த பாகத்திலும் விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பயிற்சி பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள எல்லா கேள்விகளையும் மொழிபெயர்த்து மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.    

புதிய வார்த்தைகளின் அர்த்தங்கள் ஒவ்வொரு பாடத்தின் முடிவிலும் கொடுக்கப்படாமல் புத்தகத்தின் இறுதியில் முக்கிய வார்த்தைகளின் சொற்களஞ்சியம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

துரூஸுல் லுகா அல்-அரபிய்யா லி கைரின் நாதிகீன பிஹா’ நூலுக்கான திறவுகோல் சுயமாக அரபி மொழியைக் கற்றுக் கொள்ள நாடுவோர்க்கு இந்த நூல் பெரிதும் உதவும்.

Author: DR. V. ABDUR RAHIM
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

திறவுகோல் ஒன்றாம், இரண்டாம் பாகங்களில் எந்த அளவு அனைத்து இலக்கணரீதியான கருத்துகளுக்கும் ஏராளமான விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டிருந்ததோ அதேபோல் இந்த பாகத்திலும் விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பயிற்சி பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள எல்லா கேள்விகளையும் மொழிபெயர்த்து மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.    

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2021
ISBN-13 978-81-232-0407-9
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 208 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திறவுகோல் 3”

Your email address will not be published. Required fields are marked *