திருமறைத் தெளிவுரை (78-114)

320

திருக்குர்ஆனின் இறுதி 30-ஆம் பாகத்தின் 78 முதல் 114 வரையிலான சிறுசிறு அத்தியாயங்களுக்கு விளக்கமானபொருள் தரப்பட்டுள்ளது. அத்தியாயங்களின் பின்னணி, காலம் ஆகியனவும் விளக்கப்பட்டுள்ளது இதன் சிறப்பு!

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

திருக்குர்ஆனின் இறுதி 30-ஆம் பாகத்தின் 78 முதல் 114 வரையிலான சிறுசிறு அத்தியாயங்களுக்கு விளக்கமானபொருள் தரப்பட்டுள்ளது. அத்தியாயங்களின் பின்னணி, காலம் ஆகியனவும் விளக்கப்பட்டுள்ளது இதன் சிறப்பு!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1998
ISBN-13 978-81-232-0123-8
ISBN-10
Language Tamil
Edition 4
Binding PB
Number of Pages 256 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திருமறைத் தெளிவுரை (78-114)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *