திருமணம்

22

நிகாஹ்’ என்பதன் பொருள், திருமணத்தின் சட்ட நிலை, மணவிலக்கு – தலாக்கின் ஒழுங்கு முறைகள் போன்ற பத்து தலைப்புகளில் திருமணம் பற்றி விரிவாக விளக்கும் நூல்!

Author: MUHAMMED BIN SALIH – AL UTHAIMIN
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

நிகாஹ்’ என்பதன் பொருள், திருமணத்தின் சட்ட நிலை, மணவிலக்கு – தலாக்கின் ஒழுங்கு முறைகள் போன்ற பத்து தலைப்புகளில் திருமணம் பற்றி விரிவாக விளக்கும் நூல்!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1996
ISBN-13 978-81-232-0109-2
ISBN-10
Language Tamil
Edition 3
Binding PB
Number of Pages 64 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திருமணம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *