திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் விளக்கவுரை

550

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUS

மனித மனம் எப்படி அமைதல் வேண்டும்? மனித நடப்பு எப்படி இருத்தல் வேண்டும்? ஆனந்தம், அன்பு, சிரிப்பு, சினம், சாந்தி, சண்டை ஆகிய அனைத்துக்குமான ஒழுங் கும் தீர்வுகளும்! அறிவின் பசி தீர்த்து – தெளிவின் திசை காட்டும் இறைவேதம்! எளிய தமிழில்! இனிய நடையில்!!

விளக்கவுரை

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

100 in stock

மனித மனம் எப்படி அமைதல் வேண்டும்? மனித நடப்பு எப்படி இருத்தல் வேண்டும்? ஆனந்தம், அன்பு, சிரிப்பு, சினம், சாந்தி, சண்டை ஆகிய அனைத்துக்குமான ஒழுங் கும் தீர்வுகளும்! அறிவின் பசி தீர்த்து – தெளிவின் திசை காட்டும் இறைவேதம்! எளிய தமிழில்! இனிய நடையில்!!

விளக்கவுரை

ஸையித் அபுல் அஃலா மௌதூதி (ரஹ்)

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1996
ISBN-13 978-81-232-0102-3
ISBN-10
Language Tamil
Edition 20
Binding HB
Number of Pages 1232 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் விளக்கவுரை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *