திருக்குர்ஆன் சொற்களஞ்சியம்

250

திருக்குர்ஆனின் அத்தியாய வரிசைப்படி கடினமான சொற்களுக்கு பொருள் கூறும் எளிமையும் அழகும் மிக்க இந்நூல் தமிழ் மக்களுக்குப் பெரிதும் பயன்படும்

Author: MOULANA SHAIKH ABDUL KAREEM PAREKH
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

98 in stock

திருக்குர்ஆனின் அத்தியாய வரிசைப்படி கடினமான சொற்களுக்கு பொருள் கூறும் எளிமையும் அழகும் மிக்க இந்நூல் தமிழ் மக்களுக்குப் பெரிதும் பயன்படும்

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2003
ISBN-13 978-81-232-0188-7
ISBN-10
Language Tamil
Edition 3
Binding PB
Number of Pages 192 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திருக்குர்ஆன் சொற்களஞ்சியம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *