திருக்குர்ஆன் கையடக்கம்

400

நடுத்தர வர்க்கத்தினர் கூட வாங்கிப் படிக்கும் அளவில், பயணத்தின் போதும் எடுத்துச் செல்லும் வடிவில் கையடக்கப் பிரதியாக…
திருவசனங்கள் ஒவ்வொன்றும் எடுத்தாளும் வகையில் தனித்தனி எண்களுடன்…

Author: MOULANA SYED ABUL A”LA MOUDUDI (RAH)
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

நடுத்தர வர்க்கத்தினர் கூட வாங்கிப் படிக்கும் அளவில், பயணத்தின் போதும் எடுத்துச் செல்லும் வடிவில் கையடக்கப் பிரதியாக…
திருவசனங்கள் ஒவ்வொன்றும் எடுத்தாளும் வகையில் தனித்தனி எண்களுடன்…

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2002
ISBN-13 978-81-232-0142-9
ISBN-10
Language Tamil
Edition 8
Binding HB
Number of Pages 1248 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திருக்குர்ஆன் கையடக்கம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *