திருக்குர்ஆனின் உள்ளடக்கம் என்ன?

By (author)ABDULLAH ADIYAR

40

உலகில் மிக அதிகமாகப் படிக்கப்படும் நூலாகிய திருக் குர்ஆன் எனும் மாபெரும் வேதத்தை பிற சமயத்தவர்க்கு எளிய நடையில் தமக்கேயுரிய பாணியில் அறிமுகப் படுத்துகிறார் அடியார்.

Author: ABDULLAH ADIYAR
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

100 in stock

உலகில் மிக அதிகமாகப் படிக்கப்படும் நூலாகிய திருக் குர்ஆன் எனும் மாபெரும் வேதத்தை பிற சமயத்தவர்க்கு எளிய நடையில் தமக்கேயுரிய பாணியில் அறிமுகப் படுத்துகிறார் அடியார்.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 1989
ISBN-13 978-81-232-0008-8
ISBN-10
Language Tamil
Edition 8
Binding PB
Number of Pages 64 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திருக்குர்ஆனின் உள்ளடக்கம் என்ன?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *