தினமும் ஒரு நபிமொழி

80

நாம் கவனத்தில் கொள்ளாத அன்றாடம் வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்க முடியுமென்கிறநபிமொழிகளை அறிந்துகொண்டாலேபோதும், வாழ்வு சிறப்புறும்.

அதற்கேற்ற வகையில் தினமும் ஒரு நபிமொழியைக் கற்று வாழ்வில் கடைப்பிடிக்கும் விதமாக நூலாசிரியர் நபிமொழிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, எளிமையான, அருமையான விளக்கங்களை வழங்கியுள்ளார்கள்.

இவற்றைப் படித்து, புரிந்து வாழ்க்கையில்செயல்படுத்தினாலே ஒரு நிம்மதியானவாழ்க்கைக்கு அடித்தளமிட்டதாகஅமைந்துவிடும்.

Author: T. AZEEZ LUTHFULLAH
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

94 in stock

நாம் கவனத்தில் கொள்ளாத அன்றாடம் வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்க முடியுமென்கிறநபிமொழிகளை அறிந்துகொண்டாலேபோதும், வாழ்வு சிறப்புறும்.

அதற்கேற்ற வகையில் தினமும் ஒரு நபிமொழியைக் கற்று வாழ்வில் கடைப்பிடிக்கும் விதமாக நூலாசிரியர் நபிமொழிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, எளிமையான, அருமையான விளக்கங்களை வழங்கியுள்ளார்கள்.

இவற்றைப் படித்து, புரிந்து வாழ்க்கையில்செயல்படுத்தினாலே ஒரு நிம்மதியானவாழ்க்கைக்கு அடித்தளமிட்டதாகஅமைந்துவிடும்.

About The Author

 

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2020
ISBN-13 978-81-232-03
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 72 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தினமும் ஒரு நபிமொழி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *