திக்ர் – இறைதியானம் (உளத்தூய்மை- 7)

40

பொதுவாக, இஸ்லாத்தில் பல அம்சங்களை ஒரு குறுகிய வட்டத்தில் சுருக்கிப் பார்த்தே பழகிய முஸ்லிம் உம்மத், இறைதியானம் (திக்ர்) என்பதையும், சுப்ஹானல்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ் போன்ற ஒரு சில வார்த்தைகளோடு சுருக்கி வைத்து விட்டது. இந்த கண்ணோட்டம் சரிசெய்யப்பட வேண்டும்.

 

Author: DR. K.V.S. HABEEB MOHAMMED
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

பொதுவாக, இஸ்லாத்தில் பல அம்சங்களை ஒரு குறுகிய வட்டத்தில் சுருக்கிப் பார்த்தே பழகிய முஸ்லிம் உம்மத், இறைதியானம் (திக்ர்) என்பதையும், சுப்ஹானல்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ் போன்ற ஒரு சில வார்த்தைகளோடு சுருக்கி வைத்து விட்டது. இந்த கண்ணோட்டம் சரிசெய்யப்பட வேண்டும்.

அந்த அடிப்படையில் என்னென்ன அம்சங்கள் (திக்ர்) இறைதியானம் என்கின்ற வரையறைக்குள் வருகிறது, மேலும், நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்மை படைத்த இறைவனை எவ்வாறெல்லாம் நினைவு கூற வேண்டும் என்கிற விளக்கத்தையும் வழிகாட்டுதலையும் ஆசிரியர் தொகுத்துத் தந்துள்ளார். அதேசமயம் இறைவனையும் அவனுடைய திக்ரையும் மறக்கச் செய்து மனிதனை திசை திருப்பி விடுகின்ற விஷயங்கள் யாவை என்பதையும் நூலின் ஆசிரியர் டாக்டர் கே.வி.எஸ். ஹபீப் முஹம்மது அவர்கள் மிகத் தெளிவாக விளக்கிக் கூறியுள்ளார்.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2021
ISBN-13 978-81-232-382-9
Language Tamil
Edition 2
Binding PB
Number of Pages 56 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திக்ர் – இறைதியானம் (உளத்தூய்மை- 7)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *