தவக்குல் இறைவனைச் சார்ந்திருத்தல் (உளத்தூய்மை- 6)

25

இந்த நூலை படிக்கின்ற எவருக்கும் தவக்குல் என்கிற கோட்பாட்டின் சரியான புரிதலை தந்து இனம் புரியாத மனவலிமையை ஏற்படுத்தி சாதிக்கத் துடிக்கும் சாமானியர்களையும், வெற்றியின் விளிம்பிற்கே இந்த நூல் அழைத்துச் செல்லும் என்பதில் எமக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உண்டு.

 

Author: DR. K.V.S. HABEEB MOHAMMED
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

Out of stock

ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது வாழ்க்கைப் பயணத்தில் பல மேடு பள்ளங்களைக் கடக்கிறார்.

அவனுக்கு நம்பிக்கையையும் உற்சாகத்தையும் தந்து அவனை தட்டிக்கொடுத்து அவனுடைய எதிர்கால கனவுகளை கட்டியெழுப்ப தேவைப்படும் ஒரு கோட்பாடு தான் ‘தவக்குல்’.

தவக்குல் கோட்பாட்டின் அவசியத்தையும், அதன் படித்தரங்களையும், அவற்றால் மானுடம் அடைகின்ற நன்மைகளையும் நூலாசிரியர் டாக்டர் கே.வி.எஸ். ஹபீப் முஹம்மது அவர்கள் தனக்கே உரிய பாணியில் இந்த நூலில் தொகுத்து வழங்கி இருக்கின்றார்.

கண்டிப்பாக இந்த நூலை படிக்கின்ற எவருக்கும் தவக்குல் என்கிற கோட்பாட்டின் சரியான புரிதலை தந்து இனம் புரியாத மனவலிமையை ஏற்படுத்தி சாதிக்கத் துடிக்கும் சாமானியர்களையும், வெற்றியின் விளிம்பிற்கே இந்த நூல் அழைத்துச் செல்லும் என்பதில் எமக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உண்டு.

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Jan 2021
ISBN-13 978-81-232-381-2
Language Tamil
Edition 2
Binding PB
Number of Pages 40 Pages

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தவக்குல் இறைவனைச் சார்ந்திருத்தல் (உளத்தூய்மை- 6)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *