ஜமாஅத் கடந்து வந்த பாதை – 3 (மின்னூல் – E-Book)

80160

E-Book

முஸ்லிம் என்றால் யார் என்றதும் நம்முடைய மன-துக்-குள் இரட்டைப் பரிமாணங்களைக் கொண்ட, வெளிப்படையான புறத் தோற்ற அடையாளங்களோடு மட்டுமே தொடர்புடைய வரைவிலக்கணம்தான் நிழலாடும். அதற்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட விளக்கத்தை வரைவிலக்கணத்தின் மூன்றாவது பரிமாணத்தை (Third dimension) மாநாட்டின்போது தாம் ஆற்றிய ஜும்ஆ உரையில் முன்வைக்கின்றார், மௌலானா அபுல் அஃலா மௌதூதி!

அந்த மூன்றாவது பரிமாணம் ஏற்படுத்துகின்ற அதிர்வும் தெளிவும் இனிமையானவை! மனத்தை லேசாக்கிவிடுபவை! சுவனத்திற்குச் செல்கின்ற பாதையில் மண்டிக் கிடக்கின்ற பனிமூட்டத்தை விரட்டியடிப்பவை! மனத்தை ஒருமுகப்படுத்துபவை!

முஸ்லிம் என்றால் யார் என்றதும் நம்முடைய மன-துக்-குள் இரட்டைப் பரிமாணங்களைக் கொண்ட, வெளிப்படையான புறத் தோற்ற அடையாளங்களோடு மட்டுமே தொடர்புடைய வரைவிலக்கணம்தான் நிழலாடும். அதற்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட விளக்கத்தை வரைவிலக்கணத்தின் மூன்றாவது பரிமாணத்தை (Third dimension) மாநாட்டின்போது தாம் ஆற்றிய ஜும்ஆ உரையில் முன்வைக்கின்றார், மௌலானா அபுல் அஃலா மௌதூதி!

அந்த மூன்றாவது பரிமாணம் ஏற்படுத்துகின்ற அதிர்வும் தெளிவும் இனிமையானவை! மனத்தை லேசாக்கிவிடுபவை! சுவனத்திற்குச் செல்கின்ற பாதையில் மண்டிக் கிடக்கின்ற பனிமூட்டத்தை விரட்டியடிப்பவை! மனத்தை ஒருமுகப்படுத்துபவை!

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2013
ISBN-13 978-81-232-0269-3
Language Tamil
Edition 1
Type “E-Book”
Number of Pages 432 Pages
format

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஜமாஅத் கடந்து வந்த பாதை – 3 (மின்னூல் – E-Book)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *