ஜமாஅத் கடந்து வந்த பாதை – 2 (மின்னூல் – E-Book)

4595

E-Book

ஏகத்துவம், தூதுத்துவம், மறுமை, அனைத்து மக்களும் ஒரே தாய் தந்தையின் வழித்தோன்றல்கள் எனும் உண்மைகளை மனிதன் மனமார ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
இந்தக் கொள்கைகளை ஏற்றுச் செயல்படுத்தும்படி மக்கள் அனைவரையும் அழைக்கவே ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி இயக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
அதன் வரலாற்றின் இரண்டாம் தொகுதியே இந்நூல்
ஏகத்துவம், தூதுத்துவம், மறுமை, அனைத்து மக்களும் ஒரே தாய் தந்தையின் வழித்தோன்றல்கள் எனும் உண்மைகளை மனிதன் மனமார ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
இந்தக் கொள்கைகளை ஏற்றுச் செயல்படுத்தும்படி மக்கள் அனைவரையும் அழைக்கவே ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி இயக்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
அதன் வரலாற்றின் இரண்டாம் தொகுதியே இந்நூல்
Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2007
ISBN-13 978-81-232-0190-0
Language Tamil
Edition 4
Type “E-Book”
Number of Pages 104 Pages
format

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஜமாஅத் கடந்து வந்த பாதை – 2 (மின்னூல் – E-Book)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *