ஜமாஅத் கடந்து வந்த பாதை 1

By (author)G. ABDUR RAHIM

40

ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி எப்பொழுது தொடங்கப்பட்டது?
இயக்கத்தின் துவக்கக் கட்டத்தில் எத்தகையப் பிரச்னைகள் ஏற்பட்டன?
அவை எவ்வாறு எதிர்கொள்ளப்பட்டன?
துவக்கக் கால கூட்டங்களில் கலந்து கொண்ட புகழ் பெற்ற மார்க்க அறிஞர்கள் யார்? யார்?
இந்தியத் துணைக் கண்டத்தின் மாபெரும் இஸ்லாமிய இயக்கமான ஜமாஅத்தே இஸ்லாமியின் வரலாறு கூறும் முதல் தொகுதி…!

Author: G. ABDUR RAHIM
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

99 in stock

ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி எப்பொழுது தொடங்கப்பட்டது?
இயக்கத்தின் துவக்கக் கட்டத்தில் எத்தகையப் பிரச்னைகள் ஏற்பட்டன?
அவை எவ்வாறு எதிர்கொள்ளப்பட்டன?
துவக்கக் கால கூட்டங்களில் கலந்து கொண்ட புகழ் பெற்ற மார்க்க அறிஞர்கள் யார்? யார்?
இந்தியத் துணைக் கண்டத்தின் மாபெரும் இஸ்லாமிய இயக்கமான ஜமாஅத்தே இஸ்லாமியின் வரலாறு கூறும் முதல் தொகுதி…!

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2007
ISBN-13 978-81-232-0183-2
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 120 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஜமாஅத் கடந்து வந்த பாதை 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *