ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் – ஒரு பார்வை

By (author)K. JALALUDEEN

6

இந்தச் சிற்றேடு ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் குறித்த விவரங்களைச் சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் எடுத்துரைக்கிறது.
ஜமாஅத்தின் நோக்கம் – குறிக்கோள், செயல் திட்டங்கள், பணிகள் ஆகியவற்றைக் கூறி இச்சிறு நூல் நம்மை வியப்படையச் செய்கிறது.
Author: K. JALALUDEEN
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

97 in stock

இந்தச் சிற்றேடு ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் குறித்த விவரங்களைச் சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் எடுத்துரைக்கிறது.
ஜமாஅத்தின் நோக்கம் – குறிக்கோள், செயல் திட்டங்கள், பணிகள் ஆகியவற்றைக் கூறி இச்சிறு நூல் நம்மை வியப்படையச் செய்கிறது.

About The Author

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year 2008
ISBN-13 978-81-232-0196-2
ISBN-10
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 32 Pages
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி ஹிந்த் – ஒரு பார்வை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *