சுயமரியாதை

50

அழகாகச் செய்வது சுயமரியாதை;
அரைகுறையாகச் செய்வது அவமரியாதை!

தவறை ஒப்புக்கொள்வதும்; மன்னிப்பை கோருவதும் சுயமரியாதையே!

மரியாதையாக நடத்துவதும் சுயமரியாதையே!

Author: DR. K.V.S. HABEEB MOHAMMED
Publisher: ISLAMIC FOUNDATION TRUST

அழகாகச் செய்வது சுயமரியாதை;
அரைகுறையாகச் செய்வது அவமரியாதை!

தவறை ஒப்புக்கொள்வதும்; மன்னிப்பை கோருவதும் சுயமரியாதையே!

மரியாதையாக நடத்துவதும் சுயமரியாதையே!

Publisher ISLAMIC FOUNDATION TRUST
Publication Year Sep 2021
ISBN-13 978-81-232-0432-1
Language Tamil
Edition 1
Binding PB
Number of Pages 56 Pages

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சுயமரியாதை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *